Информации

телефон
локал
Централа
426-940
Директор
426-972
130
Гл. Мед. Сестра
428-280
120
Пом. Директор за правни општи и кадровски работи
428-184
Пом. Директор за финансиски работи
428-185
Депо за Лекови
423-970

Локали по одделенија во ЈЗУ Здравствен дом - Прилеп

 

© Copyright 2008-09 ЈЗУ Здравствен дом - Прилеп. All Rights Reserved