Информации

Завршна сметка за 2016

Вкупна завршна сметка за 2016 год. (Збрина)
Завршна сметка за 2016 год. (Фондовска)
Завршна сметка за 2016 год. (Сопствени)
Завршна сметка за 2016 год. (Донации)

Завршна сметка за 2017

Вкупна завршна сметка за 2017 год. (Збрина)
Завршна сметка за 2017 год. (Фондовска)
Завршна сметка за 2017 год. (Сопствени)
Завршна сметка за 2017 год. (Донации)

Завршна сметка за 2018

Вкупна завршна сметка за 2018 год. (Збрина)
Завршна сметка за 2018 год. (Фондовска)
Завршна сметка за 2018 год. (Сопствени)
Завршна сметка за 2018 год. (Донации)
телефон
локал
Централа
426-940
Директор
426-972
130
Гл. Мед. Сестра
428-280
120
Пом. Директор за правни општи и кадровски работи
428-184
Пом. Директор за финансиски работи
428-185
Депо за Лекови
423-970

Локали по одделенија во ЈЗУ Здравствен дом - Прилеп

 

© Copyright 2008-09 ЈЗУ Здравствен дом - Прилеп. All Rights Reserved